Cơ cấu bộ máy quản lí

2015-12-15 01:51

Công ty Cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.


1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ:

 • Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất trong Công ty có nhiệm vụ:

 • Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;
 • Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
 • Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;
 • Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
 • Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.
 • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Nhà  Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 7 thành viên.

3. Ban kiểm soát

Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.


4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm 4 thành viên: Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

 • Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
 • Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;
 • Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị;
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.


Sơ đồ tổ chức: (kể từ ngày 01/01/2018)