Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2023-04-24 09:08

Ngày 21/04/2023, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT (MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội có sự tham dự của 113 cổ đông, đại diện 60.186.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2022

Kết quả SXKD 2022

Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

  Giá trị đầu tư

4.189

1.328

31,7

1.461

  Doanh thu

1.913

1.558

81,44

1.770

  Lợi nhuận trước thuế

537,2

540,33

100,58

610

  Lợi nhuận sau thuế

429,8

420,6

97,85

488

  Cổ tức

25% bằng cổ phiếu

Dự kiến 25% bằng cổ phiếu

 

20 - 25% bằng cổ phiếu

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc trích lập quỹ đất, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh các dự án như: Khu nhà ở Hải Đăng (The light city), Đại Dương (Antares), Ngọc Tước II, Khu nhà ở phía Tây đường 3/2,…

Công ty cũng dự kiến bổ sung nguồn khoảng 800 tỷ đồng thông qua một số biện pháp dự kiến được thực hiện như phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản,….

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. (Ngoại trừ nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các nội dung còn lại được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%).

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch

Ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Hồ Diên Tiếu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2022