HODECO Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

2017-07-17 16:00

 Căn cứ công văn số 243 CV.PTN của Công ty CP phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2017) như sau:
Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 855/TB-CNVSD ngày 30/05/2017 của CNVSD:
-Thời gian thanh toán: Ngày 17/07/2017
Thông tin theo công văn số 243 CV.PTN của Công ty CP phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu: 
-Thời gian thanh toán: 26/07/2017
Lý do điều chỉnh: Do kế hoạch dòng tiền của công ty có sự thay đổi, tiền về trong tài khoản của Công ty chưa đủ để chi trả cổ tức cho cổ đông.
Các nội dung khác tại Thông báo số 855/TB-CNVSD ngày 30/05/2017 không thay đổi.

Theo vsd.vn