Cơ cấu bộ máy quản lí

2015-12-15 01:51

Công ty Cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.