Hodeco tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2023

2023-01-06 09:05

Hòa chung không khí đón mừng năm mới và chia tay một năm cũ với những thành công đã đạt được, ngày 05/01/2023, Công ty CP Phát triển nhà BR - VT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và hội nghị người lao động tại Hội trường Công ty.

Ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023

Tại hội nghị, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 với một số kết quả đã đạt được:

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2022
(ĐVT: tỷ đồng)

Ước kết quả năm 2022
(ĐVT: tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

1.913

1.549

81,01

Lợi nhuận trước thuế

537,2

538,68

100,28

Lợi nhuận sau thuế

429,8

419,45

97,59

 

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2023 với một số chỉ tiêu:

Chỉ tiêu

Ước kết quả SXKD 2022
(ĐVT: tỷ đồng)

Kế hoạch năm 2023
(ĐVT: tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

1.549

1.770

117,8

Lợi nhuận trước thuế

538,68

610

114,4

Lợi nhuận sau thuế

419,45

488

117,6

 
Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Dinh - Chủ tịch Công Đoàn công ty đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đồng thời khen thưởng các công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác công đoàn năm 2022.

Ông Phan Văn Dinh - Chủ tịch Công Đoàn công ty đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022

Một số hình ảnh tại buổi lễ Tổng kết: