HODECO đạt hơn 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Quý III

2022-10-19 04:01

Công ty CP Phát triển nhà BR-VT công bố BCTC (hợp nhất) Quý III năm 2022 với một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất khả quan. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Quý III/2021

Quý III/2022

Tỷ lệ (%)

9 tháng 2022

Kế hoạch 2022

Tỷ lệ(%)

Doanh thu thuần

281.188

344.205

122,41

1.124.502

1.913.819

58,76

LNTT

83.354

93.256

111,88

321.045

537.244

59,76

LNST

66.554

72.056

108,27

249.168

429.800

57,97

Quý III năm 2022, công ty tiếp tục kinh doanh các dự án The lightcity, Ecotown Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…Công ty cũng tiếp tục công tác trích lập quỹ đất phục vụ các mục tiêu trong ngắn, trung và dài hạn như tại dự án Hải Đăng; Phước Thắng; Long Điền; dự án 18,5ha Phường 12 …thực hiện mua cổ phần để sở hữu hơn 30% dự án Biển Đá Vàng, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Đồng thời đẩy nhanh việc hoàn chỉnh pháp lý các dự án Tây 3/2; Đại Dương; HODECO Seavillage; Trần Phú, Chung cư Thống Nhất…để đưa vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

Lũy kế 9 tháng đầu năm công ty đạt  1.124 tỷ đồng doanh thu và 321 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Căn cứ kế hoạch kinh doanh được đại hội cổ đông giao, công ty đã hoàn thành được 58,76% kế hoạch doanh thu và 59,76% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Mục tiêu trọng tâm trong quý IV năm 2022, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án The lightcity, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông giao.

Xem thêm - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 , Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022