Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

2022-04-01 04:20

Ngày 31/03/2022, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT (MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội có sự tham dự của 231 cổ đông, đại diện 58.664.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tại Đại hội, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ĐVT: tỷ đồng

  Chỉ tiêu

Kế hoạch 2021

Kết quả SXKD 2021

Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

  Giá trị đầu tư

1.413

1.212

86

4.189

  Doanh thu

1.300

1.410

108,5

1.913

  Lợi nhuận trước thuế

320

390,7

122,1

537,2

  Lợi nhuận sau thuế

256

311,2

121,5

429,8

  Cổ tức

20-25% bằng cổ phiếu

25% bằng cổ phiếu

 100

25% bằng cổ phiếu

 
Trong năm 2022, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc trích lập quỹ đất, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh các dự án như: Khu nhà ở Hải Đăng (The light city), Đại Dương (Antares), Ngọc Tước II … Đồng thời đặt ra các mục tiêu cho giai đoạn 2022 – 2026 như sau:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ĐVT: tỷ đồng

STT

NỘI DUNG/NĂM

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Cổ tức (%)

1.913

537,2

429,8

25%

2.441

678,8

543,1

25%

3.155

858,2

686,5

25%

4.070

1080,8

864,6

25%

5.320

1370,4

1096,3

25%

 

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. (Ngoại trừ nội dung Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động SXKD, các nội dung còn lại được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%).

Bên cạnh đó, nhằm chào mừng Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tăng cường tình đoàn kết giữa CB-NV Hodeco, các cổ đông và các đối tác, HODECO đã tổ chức các hoạt động thể thao: Hodeco Families Golf Championship và Hodeco Families Football Friendly.

Một số hình ảnh của Đại hội: 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đến từ CB-CNV công ty

Ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Diên Tiếu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Giải Hodeco Families Golf Championship 2022

Giải bóng đá Hodeco Families Football Friendly 2022