Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2021-04-22 01:43

Ngày 21/04/2021, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT(MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội có sự tham dự của 130 cổ đông, đại diện 49.098.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tại Đại hội, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

  Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020

Kết quả SXKD 2020

Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

  Giá trị sản lượng

1.500

1.462

98

1.900

  Doanh thu

1.030

848

82,3

1.300

  Lợi nhuận trước thuế

250

288,6

115,4

320

  Lợi nhuận sau thuế

200

231,3

115,6 

256

  Cổ tức

15-20% bằng cổ phiếu

25% bằng cổ phiếu

 

20% bằng cổ phiếu

 

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh các dự án như: Khu nhà ở Hải Đăng (The light city), Đại Dương (Antares), Chung cư đường Thống Nhất, HODECO Seavillage, Ngọc Tước II … Đồng thời đặt ra các mục tiêu cho giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

STT

NỘI DUNG/NĂM

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

  Giá trị SL(tỷ đ.)

  Doanh thu(tỷ đ.)

  Lợi nhuận(tỷ đ.)

  Cổ tức (%)

  C.tác XH (triệu.đ)

1.900

1.300

320

20

1.400

2.300

1.634

392

20

1500

2.900

2.022

478

20

1600

3.500

2.400

578

20

1700

4.200

2.850

680

20

1800

 

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. (Ngoại trừ nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, các nội dung còn lại về cơ bản được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%)

Một số hình ảnh khác của Đại hội: 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đến từ CB-CNV công ty

Ông Đoàn Hữu Thuận - CT.HĐQT công ty phát biểu tại Đại hội

Thành viên HĐQT và BKS ra mắt cổ đông

Quý cổ đông quan tâm có thể xem Biên bản, nghị quyết đại hội đính kèm:  Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ