Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

2021-03-23 10:26

Công ty Cổ phần Phát triển nhà BR – VT(HODECO) trân trọng thông báo:

Do nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HODECO đã kết thúc, đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2025.

Căn cứ theo điều lệ hiện hành của HODECO về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải  tuân thủ các điều kiện sau:

Mục 2 điều 23: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng* có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên."

Mục 3 điều 23:  Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp (2014);

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c.Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác."

"Mục 2 điều 34: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng* có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên"

"Mục 3 điều 34: Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty."                                                   

Ghi chú: * Thời gian nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng  tính đến ngày 19/03/2021 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (Mr Nguyễn Quang Đạt) trước 17 giờ ngày 09/04/2021 theo địa chỉ:                                                :

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

Địa chỉ: Tầng 3, HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 0254 3856274                                     Fax: 0254 3856205      

Email: [email protected]

Quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức đại hội cổ đông không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT, BKS sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

File đính kèm : - Đơn đề cử và ứng cử TV HĐQT 

                          - Đơn đề cử và ứng cử TV BKS

                          - Mẫu sơ yếu lý lịch