Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2020-04-17 14:19

Ngày 16/04/2020, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT(MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Do tình hình dịch covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty CP Phát triển nhà BR-VT đã tổ chức đại hội cổ đông với tiêu chí: An toàn về khoảng cách – Cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông – Minh bạch trong biểu quyết.

Đại hội có sự tham dự của 24 cổ đông, đại diện 36.636.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cổ đông được kiểm tra y tế trước lúc tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tại Đại hội, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Tổng giá trị sản lượng     :    1.326 tỷ đồng (bằng 110,5% so với kế hoạch);
  • Doanh thu                        :    824 tỷ đồng (bằng 103% so với kế hoạch);
  • Lợi nhuận trước thuế       :    183,7 tỷ đồng (bằng 102% so với kế hoạch);
  • Lợi nhuận sau thuế          :    146 tỷ đồng (bằng 101% so với kế hoạch);
  • Tỷ lệ chia cổ tức              :    15% bằng cổ phiếu.

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án như: Ecotown Phú Mỹ; Khu nhà ở phía tây đường 3/2, Khu nhà ở Hải Đăng (The light city); triển khai đầu tư các dự án: Đại Dương (Antares), Chung cư đường Thống Nhất, HODECO Seavillage… Đồng thời đặt ra các mục tiêu cho năm 2020 như sau:

  • Tổng giá trị sản lượng    :  1.500 tỷ đồng,
  • Tổng doanh thu              :  1.030 tỷ đồng,
  • Lợi nhuận trước thuế      :  250 tỷ đồng;
  • Chia cổ tức                     :  15-20%(bằng cổ phiếu)

Cũng trong Đại hội, ông Đoàn Hữu Thuận – CT.HĐQT công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2022 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2020

(tỷ đồng)

Năm 2021

(tỷ đồng)

Năm 2022

(tỷ đồng)

Doanh thu

1.030

1.275

1.525

      Lợi nhuận trước thuế

250

300

360

     Lợi nhuận sau thuế

200

240

288

 

 Cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Quý cổ đông quan tâm có thể xem Biên bản, nghị quyết đại hội và các tài liệu đính kèm:  Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ; Tài liệu ĐHCĐ