Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2019-04-22 04:17

Ngày 20/04/2019, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT(MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội có sự tham dự của 189 cổ đông, đại diện 35.907.054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cùng đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Tổng giá trị sản lượng     :    1.090 tỷ đồng (bằng 121% so với kế hoạch);
  • Doanh thu                        :    715 tỷ đồng (bằng 102% so với kế hoạch);
  • Lợi nhuận trước thuế       :    130,7 tỷ đồng;
  • Nộp ngân sách nhà nước :    46,5 tỷ đồng;
  • Tỷ lệ chia cổ tức              :    15% bằng cổ phiếu.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn dành hơn 900 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội.

Ông Đoàn Hữu Thuận - CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai đầu tư các dự án như: Ecotown Phú Mỹ; Khu nhà ở Phía Tây đường 3/2; nhà ở xã hội Phú Mỹ; triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Đại Dương; triển khai dự án khu nhà ở The Light City…Đồng thời đặt ra các mục tiêu cho năm 2019 như sau:

  • Tổng giá trị sản lượng    : 1.200 tỷ đồng,
  • Tổng doanh thu              : 800 tỷ đồng,
  • Lợi nhuận trước thuế      : 180 tỷ đồng;
  • Chia cổ tức                     : từ 15% trở lên
  • Dành khoảng 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao (ngoài trừ nội dung chia cổ tức năm 2018, một số các cổ đông đề nghị không nhận cổ tức để công ty tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung được thông qua với tỷ lệ 86% cổ đông dự họp) các nội dung còn lại về cơ bản được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Lê Quốc Trung - Đại diện cho Viettinbank SC phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông Phan Văn Nhân phát biểu ý kiến tại Đại hội

Quý cổ đông quan tâm có thể xem Biên bản, nghị quyết đại hội và các tài liệu đính kèm: 

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019,  Tài liệu ĐHCĐ 2019