Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2018-04-02 05:09

Ngày 31/03/2018, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT(MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội có sự tham dự của 166 cổ đông, đại diện 33.077.221 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cùng đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao (ngoài trừ nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài chính 2018 được thông qua với tỷ lệ 99,4% cổ đông dự họp và nội dung Phát hành cổ phiếu cho CB – NV công ty được thông qua với tỷ lệ 98,93%,  các nội dung còn lại được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%).

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể:​

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

  1. Ông Lê Quốc Trung- Thành viên HĐQT

- Danh sách thành viên BKS gồm có:

  1. Ông Hồ Diên Tiếu - Trưởng ban
  2. Ông Phan Văn Thắng - Thành viên                           

Quý cổ đông quan tâm có thể xem Biên bản, nghị quyết đại hội và các tài liệu đính kèm.

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2018,  Tài liệu ĐHCĐ 2018